Blog Wizytówki Firm Wiadomości FAQ Obserwowane Kontakt Koszyk 0

Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań i Ofert w Serwisie Oferi.pl, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu Oferi.pl.
Serwis Oferi jest dostępny na stronie internetowej: oferi.pl.Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Oferi.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. 
Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu.
Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi.


1.Ogólne warunki korzystania z Serwisu

- Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.
- Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę.
- Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- Zapytanie dostępne jest dla wszystkich Wykonawców.
- Oferi.pl - w żadnym zakresie nie odpowiadają za usługi świadczone przez Wykonawców. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za świadczone Usługi. W związku z powyższym zaleca się, aby Zlecający poczynił we własnym zakresie i według własnej oceny i uznania kroki mające na celu zabezpieczenie jego interesów w relacji z Wykonawcą, np. podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Wykonawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych Usług.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i dane) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem (w szczególności, że dane podawane w ramach Profilu są prawdziwe, pełne, rzetelne i dotyczą Wykonawcy, który jest Użytkownikiem danego Konta), a ich publikacja nie narusza praw Oferi.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownicy, są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
- Oferi.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
- W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe Użytkowników związane z Zapytaniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. 
- Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Oferi.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Oferi.pl oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Oferi.pl utrwalonej na trwałym nośniku.


- Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.
- Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. 
- W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.
- Użytkownik może posiadać i korzystać w Serwisie z jednego Konta.
- W celu utworzenia Konta, korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail oraz tymczasowych numerów telefonu.


2. Zasady zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert

W celu zamieszczenia Zapytania :
- Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien uzupełnić Profil  – opis .
- Profil widoczny jest dla wszystkich osób przeglądających Serwis Oferi.pl, nie tylko Użytkowników. 
- Użytkownik może modyfikować dane w Profilu po zalogowaniu się do Oferi.pl.
- Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie , w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
- Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Operatora lub innych serwisów z nim powiązanych.
- Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie w ramach Profilu treści wymienionych jako zakazane, w tym niedozwolone jest zamieszczanie Zapytania, Profilu o charakterze towarzyskim.
- Oferi.pl zastrzega sobie możliwość ukrywania/kasowania fragmentów w treści Zapytań, Ofert, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów, stron internetowych, stron profili w portalach społecznościowych itp.).
- Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem celem uzyskania wyższej wiarygodności lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.
- W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może:
:podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
- Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji blokady treści lub Konta poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o blokadzie danej treści lub Konta. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
- W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści: 
        zablokowana treść zostaje przywrócona, 
        jeżeli treść była objęta jedną z usług dodatkowych płatnych, Operator zwróci pobraną wcześniej opłatę na konto Użytkownika, w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim dana usługa dodatkowa nie została wykorzystana, w postaci środków służących do ponownego skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.   
    W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny, niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni: 
        zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta; 
        jeżeli dana treść była objęta jedną z usług dodatkowych Odpłatnych, środki nie podlegają zwróceniu.
    W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Oferi.pl w ramach Serwisu. 
    Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub innych materiałów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
        powszechnie uznane za obraźliwe,
        noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
        naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
        szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Operatora, Partnera
        wprowadzające w błąd.
    W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Oferi.pl uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Oferi.pl może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Oferi.pl zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
    Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ofercie, wystawienie Zapytania w niewłaściwej kategorii lub zastrzeżenie w treści Zapytania, Profilu dotyczące realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zapłatą ceny przez Zlecającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Oferi.pl stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zapytania, Profilu lub blokady Konta.
    W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, generowaniu sztucznego ruchu, spamowaniu, przekazywaniu uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zapytań i informacji o nich do osób innych, niż Wykonawca, który dokonał zakupu odpowiedniego Pakietu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, lub w razie co najmniej dwukrotnego zgłoszenia problemu dotyczącego wykonania Usługi przez danego Wykonawcę Oferi.pl może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić lub zablokować (zakończyć) świadczenie Usług dodatkowych lub Pakietów danego Użytkownika, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
    - zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować ani odpowiadać na Zapytania. 
    - zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.
    - Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
    Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji.


Użytkownik może skorzystać z płatnych Usług dodatkowych.
3. Opinie
Oferi.pl umożliwia Zlecającym oraz Wykonawcom zamieszczanie Opinii w Serwisie.
Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:
        wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
        adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,
        treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
        danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
        treści naruszające prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników, osób trzecich,
        treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Wykonawców,
        treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
    Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, atrakcyjności Oferty oraz kontaktu z Wykonawcą.
    Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Oferi.pl upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
        stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej Usługi,
        odnosi się do innego Wykonawcy niż opiniowany,
        odnosi się do innych Usług niż Usługa opiniowana,
        jest wystawiona sobie przez Wykonawcę,
        wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
        została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
        narusza Regulamin.
    Poprzez zamieszczenie Opinii w ramach Profilu, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Opinii z oznaczeniem jej imieniem danego Zlecającego oraz opublikowanie Opinii przez Oferi.pl poza Profilem, w całości lub w części, w tym wraz z dodanym do Profilu zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu, w tym w szczególności w zakresie zaprezentowania innym Użytkownikom Opinii na temat Usługi, Użytkowników lub Serwisu.


4. Zasady odpowiedzialności
Oferi.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania,Ofert w Serwisie , z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
    Oferi.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Wykonawcę i Zlecającego zawartych przez nich umów związanych z treścią Zapytania, Oferty,Profilu jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Oferi.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.
    Operator nie odpowiada za:
    - brak zainteresowania przedmiotem Zapytania,Profilu lub Oferty przez innych Użytkowników;
    - niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy;
    - realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
    Oferi.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

5. Usługi
Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert.Zlecający, który zmieścił Zapytanie, zainteresowany określonymi Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zlecającego Strony powinny realizować umowę na warunkach samodzielnie przez siebie ustalonych. Zlecający powinien w szczególności przygotować miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł wykonać umowę w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jak również umożliwić Wykonawcy prawidłowe wykonanie Usługi (m.in. poprzez zapewnienie dostępności wszelkich elementów Produktu do montażu).


6. Płatności
Oferi.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie z płatności, w tym Usługi dodatkowe postaci Promocja, Przenies do góry, Wyróżnij kolorem oraz zmiana Członkowstwa na Premium,Vip Lub Profil Biznesowy - po rejestracji w serwisie automatycznie użytkownikowi przypisany jest profil Podstawowy.
W takim przypadku zapłata całości wartości Usługi dodatkowej musi nastąpić z wykorzystaniem Płatności za pośrednictwem PayPal.
Wartość oraz cena poszczególnych Usług dodatkowych, których zakup możliwy jest za pomocą PayPal jest dostępna w Panelu użytkownika po zalogowaniu.
Po usunięciu konta przez Użytkownika środki zgromadzone na koncie nie podlegają zwrotowi.
Zwrot środków zgromadzonych na koncie podlega zwrotowi tylko w sytuacji usunięcia konta przez Adminstratora Oferi.pl " Użytkownik naruszył Regulamin "
 - zwrotowi podlegają zgromadzone środki pomniejszone o okres za jaki zostały wykorzystane oraz 10% za opłatę administracyjną.
 - zwrotowi nie podlegają kwoty przyznane przez Oferi.pl za rejestrację w serwisie,środki dodawane do konta przez Oferi.pl kwartalnie. 
W przypadku (zamknięcie Konta), Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda.
Zwrot salda zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
Oferi.pl umożliwia korzystanie z kodów rabatowych w ramach dokonywania zapłaty za Usługi dodatkowe.

7. Postanowienia końcowe
Oferi.pl ma prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

8 .Usługi Zakazane
Zabronione jest zamieszczanie Ofert zawierających:
        treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,
        konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Usługi przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,,
        oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.
    Zabronione jest zamieszczanie w ramach Zapytań, Profilu oraz Oferty treści zawierających:
        treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Oferi.pl,
        zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych,
        treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,
        słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
        wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Operatora lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
        dane kontaktowe oraz odnośniki do zewnętrznych stron internetowych w miejscach innych niż wyraźnie do tego przeznaczone w ramach Oferty ,
        odnośniki do zewnętrznych profili społecznościowych, chmur lub dysków sieciowych, 
        
    Zabronione jest zamieszczanie Zapytań lub Ofert zawierających:
        treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,
        propozycje o charakterze towarzyskim
        prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Usługi lub Zlecającego,
        słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi,
        treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste,
        treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą,
        oferty pracy oraz poszukiwania pracy,
        propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
        oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),
        jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,
        propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.
    Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:
        wczytywanie i osadzanie w Zapytaniu, Profilu lub Ofercie stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usługi;
        automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Zapytania, Profilu lub Oferty;
        niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Serwisu odczytywanie lub generowanie plików "cookies";
        automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia Zapytania, Profilu lub Oferty lub przy próbie jego opuszczenia;
        przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Zapytania, Profilu lub Twojej strony;
        zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert przez Użytkowników;
        zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody;
        działania wprowadzające innych Użytkowników w błąd. 

Masz pytania?Skontakuj się Kontakt z Nami